Адвокатска кантора

адвокатска кантора

Нашият екип се състои от висококвалифицирани специалисти, които имат богат опит в различни сфери на дейност. Това осигурява на клиентите ни професионална подкрепа в голяма част от правните отрасли. Ние оказваме съдействие и защита на правата и законните интереси на физическите и юридическите лица по най-добрия начин. Редовно проверяваме за предстоящи законодателни промени, за да имаме възможност да Ви консултираме по оптимален начин.

Търговско право

Търговско право

Има за предмет на регулиране правното положение на особена категория професионалисти, отличаващи се по организация на своята стопанска дейност – търговците и равнопоставените отношения между тях.

Сфери на дейност

Търговски сделки

Вид сделка – юридически факт с основен елемент волеизявлението на едно или няколко лица, насочено към определени правни последици. Търговското право си служи с два критерия за квалифицирането на сделките като търговски.

Сфери на дейност

Вещно Право

Вещното право е субективно гражданско право, което урежда собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията. Обектът на вещното право са вещите.  

Сфери на дейност

Облигационно право

Регулира имуществените отношения на гражданите и юридическите лица, възникващи във връзка със стокооборота. Субекти на облигационното право са кредитора и длъжника, те могат да бъдат физически или юридически лица.

Административно право

Административно право

Административно право регулира обществените отношения в сферата на дейностите по държавно управление на органите и длъжностните лица в тяхното изпълнение на публични функции в държавата и териториалните структури.

Трудово право

Трудово право

Регулира обществените отношения, които възникват при предоставянето на работната сила и полагането на труд, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. Субекти на трудовото право са служителят и работодателят.

Данъчно право

Данъчно право

Регулира обществените отношения по повод разпределение на националния доход и постъпването на парични средства в държавния бюджет. Данъчен обект – имущество, печалба, доход, върху което се дължи данъкът.

Застрахователно право

Застрахователно право

Регулира отношенията, които възникват по повод сключени застрахователни полици. Застраховането е дейност по набиране на парични средства, образуване и управление на паричен фонд,  който се формира от вноски на застраховани лица. 

Наследствено право

Наследствено право

Наследственото право е съвкупността от правни норми, които регулират имуществените отношения,  които възникват с настъпването на смъртта на едно физическо лице.  Има два вида наследяване – по закон и по завещание.

адвокатска кантора

адвокатска канторакакво е това?

Law Company

Защо клиентите избират нас?

Нашата дейност се осъществява в съответствие с принципите на независимост, доверие, почтеност и поверителност, като се съобразяваме изцяло със закона, с правилата на етичния кодекс на адвоката и индивидуалните нужди на клиента, ръководейки се от вътрешното си убеждение. Взаимоотношенията с нашите клиенти се градят въз основа на лоялност, честност и доверие. Конфиденциалността е от първостепенна важност за нас и затова я пазим без ограничение във времето. Стриктно следим хода на съответните казуси и дела, за да разполагаме с актуална информация.

Притежаваме знания и опит, за да предоставим цялостни решения за казуси, свързани лично с Вас или Вашия бизнес. По този начин осигуряваме всеобхватна защита на правата и интересите Ви.

Контактна форма

Екипът ни от специалисти може да предложи разрешаване на Вашия правен казус.

  Събиране на вземания

  Събиране на вземания се налага при наличие на дълг, който не се погасява доброволно. Този дълг е възможно да бъде спорен или безспорен. Събирането му може да бъде извършено извънсъдебно и/или съдебно. 

  Адвокатски услуги

  Изпълнителните дела биват образувани въз основа на изпълнителен титул, който обикновено е изпълнителен лист. Снабдяването с такъв включва преминаване през съдебно производство.

  Адвокатски услуги

  Монополистите представляват предприятия, които имат изключително право да извършват определен вид стопанска дейност. Тези предприятия ежедневно образуват дела във връзка със събиране на своите вземания спрямо длъжници.

  Защита на потребителите

  При нарушаване правата на потребителите, те имат право да подават жалби, сигнали и предложения до съответните компетентни органи, които са длъжни да ги регистрират и образуват производство за разглеждането им.

  Защита на личните данни

  Правото на защита на личните данни не е абсолютно право, а трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му в обществото и да бъде в равновесие с другите основни права съгласно принципа на пропорционалност.

  Интелектуална собственост

  Правото на интелектуална собственост включва правила относно видовете закрила и съответните процедури във връзка с патенти, търговски марки, авторски права, защита на промишлен дизайн, географски означения и други.

  Адвокатски услуги

  Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при  изпълнение на административна дейност.

  Абонаментно правно обслужване

  Абонаментното обслужване представлява текуща правна помощ, съгласно сключен договор. Услугата е подходяща за фирми, търговци, онлайн магазини, физически лица и лица, упражняващи свободни професии.

  Счетоводно обслужване

  Счетоводното обслужване е необходимо на всеки един бизнес. Изключително важно е не само от финансова гледна точка, но и по отношение на законосъобразното му развитие и спокойствие.

  Този сайт използва бисквитки, за да подобри предлаганите услуги. [Научи повече] View more
  [Приемам]