Сфери на дейност

Разгледайте детайлно нашите сфери на дейност и услугите, които можем да предложим към всяка от тях.
Търговско право

Търговско право

Има за предмет на регулиране правното положение на особена категория професионалисти, отличаващи се по организация на своята стопанска дейност – търговците и равнопоставените отношения между тях.

Сфери на дейност

Търговски сделки

Вид сделка – юридически факт с основен елемент волеизявлението на едно или няколко лица, насочено към определени правни последици. Търговското право си служи с два критерия за квалифицирането на сделките като търговски.

Сфери на дейност

Вещно Право

Вещното право е субективно гражданско право, което урежда собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията. Обектът на вещното право са вещите.  

Сфери на дейност

Облигационно право

Регулира имуществените отношения на гражданите и юридическите лица, възникващи във връзка със стокооборота. Субекти на облигационното право са кредитора и длъжника, те могат да бъдат физически или юридически лица.

Административно право

Административно право

Административно право регулира обществените отношения в сферата на дейностите по държавно управление на органите и длъжностните лица в тяхното изпълнение на публични функции в държавата и териториалните структури.

Трудово право

Трудово право

Регулира обществените отношения, които възникват при предоставянето на работната сила и полагането на труд, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. Субекти на трудовото право са служителят и работодателят.

Данъчно право

Данъчно право

Регулира обществените отношения по повод разпределение на националния доход и постъпването на парични средства в държавния бюджет. Данъчен обект – имущество, печалба, доход, върху което се дължи данъкът.

Застрахователно право

Застрахователно право

Регулира отношенията, които възникват по повод сключени застрахователни полици. Застраховането е дейност по набиране на парични средства, образуване и управление на паричен фонд,  който се формира от вноски на застраховани лица. 

Наследствено право

Наследствено право

Наследственото право е съвкупността от правни норми, които регулират имуществените отношения,  които възникват с настъпването на смъртта на едно физическо лице.  Има два вида наследяване – по закон и по завещание.

Търсите решение на Вашия правен казус?

office@lawcompany.bg  9:00 – 18:00
Този сайт използва бисквитки, за да подобри предлаганите услуги. [Научи повече] View more
[Приемам]